Registrering, tillstånd och tillsyn

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag
vara registrerad hos Bolagsverket.

För kontroll av registrering:
Bolagsverket, 851 81 Sundsvall. Tfn: 0771-670 670.
E-post: bolagsverket@bolagsverket.se
Webbplats: www.bolagsverket.se

Försäkringsförmedlarverksamhet är tillståndspliktig.

För kontroll av tillstånd:
Finansinspektionen, Box 7828, 103 97 Stockholm. Tfn: 08-787 80 00.
E-post: finansinspektionen@fi.se
Webbplats: www.fi.se

Ansvarsförsäkring

Försäkringsförmedlarverksamhet ska enligt lag omfattas av ansvarsförsäkring. Faval Försäkring och dess anställda omfattas av ansvarsförsäkring. Försäkringen täcker skadeståndsskyldighet som Faval Försäkring kan ådra sig i samband med försäkringsförmedlingen.

Försäkringen är tecknad i Försäkringsbolaget Partner Re. Om skadeståndsanspråk ska framställas ska Faval Försäkring underrättas om detta inom skälig tid efter att skadan har upptäckts eller borde ha upptäckts. Krav kan riktas direkt mot Partner Re. Högsta ersättning som kan utbetalas är 1 120 200 Euro per skada och 2 240 400 Euro per år.

Klagomål och Tvist

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling (FFFS 2005:11) har Faval Försäkring en klagomålspolicy och en klagomålsansvarig.

Vid eventuella klagomål bör ni först kontakta den medarbetare på Faval ni haft kontakt med i ärendet. Om ni fortfarande är missnöjd efter denna kontakt kan ni gå vidare genom att kontakta vår klagomålsansvariga:
Ulrica Bjuhr

Om ni efter vår interna prövning fortfarande inte är nöjda kan ni vända er till Allmän domstol.

Om du är konsument kan du vända dig till:

Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Tfn: 08-508 860 00. Webbplats: www.arn.se.

För kostnadsfri rådgivning vid klagomål och reklamationer kan du kontakta:
Konsumenternas Försäkrings- bank- och finansbyrå, www.bankforsakring.konsumenternas.se