Här beskrivs ytterligare några försäkringsformer. Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.

Krisförsäkring

Kristerapi till anställd som drabbas av akut psykisk kris på grund av rån, hot, överfall, allvarlig olycksfallsskada, brand eller annan traumatisk händelse i tjänsten.

Läkekostnadsförsäkring

Läkar- och sjukhusvård samt tandbehandling vid olycksfallsskada för personer som inte omfattas av Svensk försäkringskassa.

Återkallelseförsäkring

Kostnader för varningsinformation eller återkallelse av en vara eller tjänst som kan åläggas företaget enligt produktsäkerhetslagen.

Överfallsförsäkring

Personskada genom misshandel eller annat uppsåtligt våld i samband med tjänsten då gärningsmannen är okänd eller saknar betalningsförmåga.