Definition av en tjänsteresa är att den ska vara betald och beordrad av arbetsgivaren. Försäkringen omfattar som regel följande moment:

 • Skada på eller förlust av resgods
 • Resgodsförsening
 • Extrakostnader vid försening av allmänt färdmedel
 • Vårdkostnader vid sjukdom och olycksfall
 • Reseavbrott och ersättares resa
 • Invaliditets- & dödsfallsersättning
 • Överfall
 • Kidnappning
 • Avbeställningsskydd
 • Självriskreducering
 • Hyrbil
 • Personligt ansvar och rättsskydd
 • Kristerapi

Definition och omfattning kan skilja mellan försäkringsbolagen. Vid skada är det försäkringsvillkoren som gäller.